Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTERNALKUNGFU

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de INTERNALKUNGFU en de ingeschreven persoon betreffende het sporten bij INTERNALKUNGFU.

1. Lidmaatschapsduur en beëindiging:

Wanneer u lid wordt van INTERNALKUNGFU is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail), waarbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en pas beëindigd per de derde maand volgend op de maand waarin u schriftelijk heeft opgezegd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies te betalen over de betreffende maanden ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen. Indien u met een 10 lessen kaart lessen volgt bij INTERNALKUNGFU zijn de voorgaande regels vallende onder punt 1. niet van toepassing .Wel is de kaart tot 12 weken na de aankoop geldig. Alle niet opgebruikte lessen die na het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart overblijven, komen te vervallen

2. Deelname:

Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan. In geval van de 10 lessen kaart zolang u nog lessen over heb op de kaart en deze nog geldig is.

3. Contributie:

U dient vóór de eerste les van iedere maand uw contributie te voldoen indien u per kwartaal betaald voor iedere les van het nieuwe kwartaal.. U kunt het desbetreffende bedrag ter plaatse contant betalen of via een overboeking. De betaling dient plaats te vinden volgens de gestelde betalingstermijn. Indien u de contributie niet tijdig betaalt, ontvangt u een herinnering. Hiervoor brengen wij administratiekosten in rekening. Blijft u ondanks deze herinnering in gebreke, dan zijn de restende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten die vallen onder het lidmaatschap vervallen tot de vordering volledig voldaan is. Indien de hoogte van de contributie wijzigt, dan wordt dit minimaal twee kalendermaanden van tevoren kenbaar gemaakt op de website van INTERNALKUNGFU(www.internalkungfu.nl).

4. Restitutie: restitutie van het abonnementsgeld noch 10 lessenkaart is onmogelijk.

5. Lidmaatschap:

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal lessen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap alsook de 10 lessenkaart strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap:

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring of in goed overleg met de instructeur het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Hiervoor geldt dat het tijdelijke tussentijdse deactiveren ingaat per het volgende kwartaal. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht geschieden.

7. Vakantie:

I.v.m. feestdagen en schoolvakanties kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt dus, 12 keer per jaar indien u per maand betaald of 4 keer indien u per kwartaal betaald, hetzelfde bedrag aan contributie.

8. Kledingvoorschriften: In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen.
Best draag je schoenen waarin de enkel los kan bewegen en die geen strepen maken op de vloer. Blote voeten is wegens hygiëne en veiligheid verboden. Je draag loszittende, comfortabele en niet aanstootgevende kledij. Tevens is je kledij fris gewassen en neutraal geurend.

9. Wangedrag:

Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap of 10 lessenkaart bij INTERNALKUNGFU met onmiddellijke ingang beëindigd zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Zie ook de huisregels.

10. Veiligheid en aansprakelijkheid:

Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van de INTERNALKUNGFU geschieden geheel op eigen risico. Houdt u aan de instructies en de aanwijzingen van de instructeur. Doe altijd een goede warming up voordat u gaat sporten. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand aan de les aan de instructeur mede te delen. Deze beslist of u kunt deelnemen aan de les. Blijf altijd 100% geconcentreerd wanneer u sport en laat u niet afleiden.  INTERNALKUNGFU  wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, verlies van goederen of welke andere schade veroorzakende gebeurtenissen dan ook.

11. Conformering overeenkomst:

De lidmaatschaphouder/ster alsook degene met een 10 lessenkaart, verklaart door inschrijving bij de INTERNALKUNGFU de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. De INTERNALKUNGFU is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door de INTERNALKUNGFU te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

12. Overige bepalingen:

 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de instructeur en /of eigenaar van de INTERNALKUNGFU beoordeeld en afgehandeld.

13. Overmacht:

In geval van overmacht is INTERNALKUNGFU niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding is in geval van overmacht uitgesloten.

14. Nederlands recht:

Op alle met de INTERNALKUNGFU gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van internalkungfu behoudens hogere voorziening.

INTERNALKUNGFU

Kvk: 53794699

WWW.INTERNALKUNGFU.NL

2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.